4-5-16-B-V-LX-GeorgeWashington-vs-Newark - jmalone